vyjadřuje svoje prožitky literárního, divadelního a audiovizuálního díla

JJK-CJL-001-ZV9-017
divider

Popis a zdůvodnění

Žák sdílí své čtenářské prožitky z textu (či prožitky z děl z oblasti souvisejících uměleckých druhů), při jejich formulování odkazuje ke konkrétním prvkům textu (motivu, jednání postavy, vyjadřovaným názorům), přemýšlí o nich, uvádí představy a myšlenky, k nimž ho dílo podnítilo; uvědomuje si a formuluje souvislost mezi dílem a vlastními životními i čtenářskými zkušenostmi. Žák tím současně prohlubuje své povědomí o dalších funkcích uměleckého díla (vzdělávací, výchovné, apelové) a tyto funkce v díle rozpoznává.

Žák na základě vlastní čtenářské či jiné zkušenosti uvádí a vysvětlí souvislosti s jinými uměleckými díly. Uvědomuje si, že umělecké dílo vytváří svébytný, fikční svět, který nelze ztotožnit s běžnou skutečností; uvědomuje si, že takovéto dílo je samo součástí reálného světa.

Žák své čtenářské prožitky propojuje s vyjádřenými prožitky a zkušenostmi dalších žáků. V diskusi si uvědomuje, že prožitky z díla jsou individuální, a na základě vlastní zkušenosti si tak upevňuje povědomí o literární komunikaci (autor – dílo – příjemce). Žák si osvojuje a využívá postupy a strategie, které mu pomáhají vnímat a pochopit obsah i formy a dobírá se hlubšího poznání a pochopení obsahu díla.

Žák rozvíjí svoje schopnosti formulovat své prožitky z uměleckého díla a přemýšlet o nich, strukturovat je a ujasnit si je. Žák rozvíjí svoje komunikační dovednosti a využívá je v argumentaci. Žák rozvíjí svoji čtenářskou samostatnost, schopnost vnímat umělecká díla z dalších druhů umění a také schopnost vnímat estetickou stránku skutečnosti.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyjádří svůj prožitek z uměleckého textu, jeho divadelního nebo audiovizuálního zpracování, diskutuje o něm a hledá souvislosti mezi dílem a vlastními čtenářskými a diváckými zkušenostmi
  • posuzuje tematickou stránku díla, popíše jednoduše jazykovou a kompoziční stránku díla a vysvětlí jejich funkci v textu
  • sdílí své čtenářské a divácké prožitky s prožitky ostatních a přijímá jejich možnou odlišnost
  • doplňuje vlastní čtenářské portfolio o prožitky z četby uměleckých textů, sledování divadelního nebo audiovizuálního představení

Očekávané výsledky učení