interpretuje literární díla a díla z oblasti dalších druhů umění

JJK-CJL-001-ZV9-018
divider

Popis a zdůvodnění

Žák analyzuje své čtenářské prožitky (či prožitky z děl příbuzných uměleckých druhů) i prožitky dalších žáků či dalších příjemců díla. Žák prohlubuje své povědomí o dalších funkcích uměleckého díla, tyto funkce v díle rozpoznává. 

Žák využívá postupy a strategie, které mu pomáhají vnímat a pochopit obsah a formu textu. Popisuje a vysvětluje tematickou stránku díla, vysvětlí motivaci, jednání a prožívání postav a uvažuje nad jejich důsledky. Žák popisuje další prvky díla (jazykové, kompoziční) a vysvětluje jejich funkci v textu.

Při analýze a výkladu díla žák využívá přiměřené, pro dílo podstatné znalosti literárního (literárněkulturního, literárněhistorického) či biografického kontextu; v případě potřeby tyto informace aktivně vyhledává. 

Žák posoudí a srovná zpracování látky v literárním díle a v dílech z příbuzných uměleckých druhů (divadlo, film, komiks aj.) a různá literární zpracování téže látky a také různá podání látky (recitace, četba). Rozvíjí svoje komunikační dovednosti a využívá je při argumentaci o uměleckém díle. Žák rozvíjí svoje schopnosti formulovat adekvátní a relativně celistvé porozumění uměleckým dílům a vztáhnout je k sobě či ke světu.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • posoudí možná vyznění uměleckého díla a jejich působení na čtenáře
  • odhadne autorský záměr
  • popíše jednoduše jazykovou, tematickou a kompoziční stránku díla a vysvětlí jejich funkci v textu
  • při interpretaci textu, divadelního nebo audiovizuálního představení využívá základní literárněhistorické a literárněteoretické poznatky
  • posoudí zpracování téže látky různou formou (umělecký text, divadelní představení, audiovizuální zpracování)

Očekávané výsledky učení