tvoří umělecký text podle svých schopností, reflektuje tvorbu uměleckého textu a z reflexe vyvozuje poznatky

JJK-CJL-001-ZV9-020
divider

Popis a zdůvodnění

Obsahem tohoto výstupu je tvořivá práce s uměleckým textem (může se jednat o tzv. malou žákovskou tvorbu i o tzv. velkou literární tvorbu) následovaná adekvátní reflexí, např. ve smyslu Proč jsi tvořil(a) / dotvořil(a) / přetvořil(a) text právě takto? Které otázky sis musel(a) sám/sama pro sebe zodpovědět? Se kterými problémy ses při řešení úkolu setkal(a) a jak jsi je řešil(a)?, tedy ve smyslu přemýšlivého návratu k fázi tvorby.

Pod tvořivou prací rozumíme nejen psaní textu ze strany žáka, ale např. také doplňování textu, přetváření textu, dotváření textu, zvažování různých textových variant, redukci textu podle zadaných kritérií. Rozhodně se tedy nejedná o hru na spisovatele, ačkoli tak může být učitelem ve vyučovací hodině činnost aranžována. Teprve z reflexe žák za pomoci učitele vyvozuje poznatky a dovednosti, vzhledem k charakteru práce se nabízejí zvláště poznatky a dovednosti uměnovědného charakteru.

Tvořivá práce s textem patří k základním tématům v současné literární výchově. Žák vytváří vlastní texty a sdílí je se spolužáky, diskutuje o nich, a uvědomuje si tak význam literární komunikace. Tvořivá práce s textem přispívá k rozvoji žákova estetického vnímání světa a k rozvoji jeho osobnosti.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • tvoří/přetváří/dotváří jednoduchý a krátký text, fázi tvorby komentuje a účastní se následné diskuse, zejména řízené učitelem
  • ve fázi reflexe získává nové poznatky, které je schopný verbalizovat a vztáhnout k již existujícím
  • tvoří/přetváří/dotváří text na škále jednoduchý a krátký text až složitější text středního rozsahu (podle hloubky zadaného úkolu a náročnosti zpracování)
  • fázi tvorby komentuje a účastní se následné diskuse, zejména řízené učitelem; ve fázi reflexe získává nové poznatky, které je schopný verbalizovat a vztáhnout k již existujícím
  • tvoří/přetváří/dotváří text na škále jednoduchý a krátký text až relativně komplexní text delšího rozsahu (podle hloubky zadaného úkolu a náročnosti zpracování), fázi tvorby komentuje a účastní se následné diskuse, zejména řízené učitelem
  • ve fázi reflexe získává nové poznatky, které je schopný verbalizovat a vztáhnout k poznatkům, které si již osvojil

Očekávané výsledky učení