diskutuje o povaze, příčinách vzniku a důsledcích nastolení diktatur a autoritativních režimů a o projevech moderního politického extremismu, včetně jejich dopadů na životy obyvatel českých zemí ve 20. století

CAS-DEJ-001-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení seznamuje s kořeny moderních diktatur a s podobou autoritativního vládnutí v soudobých dějinách, doprovázeného omezením občanských svobod, jež charakterizují principy demokracie, a v krajních případech ústícího ve zločiny proti lidskosti (především holokaust). Žák rozezná podobu a projevy politického extremismu v současnosti, aby posléze mapoval proces nastolení komunistické vlády v Rusku, fašismu v Itálii, nacismu v Německu a následně i dopady nárůstu vlivu těchto režimů v dalších státech Evropy, s důrazem na situaci v první Československé republice a v protektorátu Čechy a Morava.

Očekávaný výsledek učení by měl být naplňován dialogickými metodami s důrazem na diskusi a pluralitu postojů (včetně toho, že existují lidé, kteří na autoritativních formách vlády shledávají i pozitiva, což však obvykle není provázeno uvědomováním si rizik). Vyučující zde nutně přihlíží k odlišným zkušenostem z rodinného zázemí, a to zejména při řešení otázek spojených s obdobím komunistické diktatury v českých zemích. 

Příkladem konkrétního výstupu je, že žák pojmenovává a označuje projevy politického extremismu v dějinách a umí je rozpoznat ve veřejném prostoru i v současnosti (např. na základě obsahu aktuálního zpravodajství). Žák zná místa paměti připomínající ve veřejném prostoru zločiny komunismu a nacismu, včetně osudů významných aktérů odboje proti diktaturám.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • samostatně nebo společně s vyučujícím vymezí různé příklady toho, jak se v současném veřejném prostoru projevuje politický extremismus, a rozeznává jeho charakteristické rysy 
  • zkoumá zdroje, které ilustrují dobovou propagandu, manipulativní techniky a autoritativní formy vládnutí v různých formách diktatury (fašismus, nacismus, komunismus), včetně jejich dopadů na obyvatele českých zemí  
  • sám nebo s pomocí vyučujícího při zkoumání identifikuje a vyjmenuje, jakými způsoby uvedené diktatury omezovaly individuální kolektivní svobody, včetně nejvýznamnějších příkladů justičních vražd a zločinů proti lidskosti (holokaust/šoa, monstrprocesy aj.)
  • v diskusi o rysech autoritativních forem vlády a diktatur uplatňuje zásady historické argumentace v mantinelech ústavních práv a hodnot spojených s názorovou pluralitou, respektuje postoje a způsob argumentace spolužáků a také jednotlivých aktérů včetně svého vlastního postoje 
  • odpoví na otázky nezbytné pro kritické posouzení situace (např. Jaké je hlavní sdělení textu/obrázku? Je, nebo není manipulativní a proč? Proč autor tvrdí zrovna toto? Porušuje některou ze zásad demokracie a lidských práv? Jak lze odolávat pozitivně podávaným vizím autoritativních forem vlády?) 
  • uvádí příklady, kdy demokratické systémy tváří v tvář agresi politické diktatury selhaly, a uvádí důvody, proč k tomu došlo; dokládá příklady na osudech konkrétních historických aktérů s přihlédnutím k jejich optice

Očekávané výsledky učení