analyzuje texty určené pro školní výuku a texty umělecké určené dětem a mládeži

ZGC-KRA-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: vyhledávání a propojování přímo i nepřímo vyjádřených informací podle účelu čtení

 • vyhledává přímo i nepřímo vyjádřené informace v textu nebo jiném informačním zdroji (včetně on-line zdrojů) podle účelu čtení

komponenta: nalezení důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí

 • najde jednotlivé důležité informace či momenty v textu
 • zapíše textovou osnovu postavenou na klíčových myšlenkách krátkého textu
 • samostatně shrne, o čem text je

komponenta: text a adresát

 • rozpozná v textu autorský záměr
 • uvede prostředky, kterými autor podporuje svůj záměr a ovlivňuje čtenáře
 • rozpozná, pro jaké čtenáře (věk, potřeby, zájmy, životní situace) je text zamýšlen
 • dokládá svoje závěry přímým citováním textu

komponenta: práce s grafickým znázorněním a vizuálním zobrazením

 • najde potřebnou informaci v grafickém znázornění/vizuální zobrazení
 • využívá u grafického znázornění vysvětlivky nebo poznámky
 • propojí informace z textu s připojenými schématy, ilustracemi, tabulkami či diagramy

komponenta: hledání obrazného významu

 • porozumí smyslu obrazného nebo alegorického textu (např. nesložité básně pro děti)

komponenta: forma a uspořádání textu

 • pojmenuje rozdíly v uspořádání jednotlivých typů textů (např. mezi poezií a prózou, oficiálním dopisem a běžnou internetovou komunikací)
 • rozliší stavební prvky uměleckého či informačního textu (např. verš, sloka, odstavec, kapitola)
 • využívá prvky formálního členění textu k porozumění (obsah, nadpis, tučný či jinak označený text, obrázek nebo piktogram, mapa, diagram, schéma)

komponenta: okolnosti, ve kterých funguje text (kontext)

 • rozpozná vlastnosti postav dětské literatury s ohledem na okolnosti, v nichž žijí
 • porovnává svá zjištění o postavách s tím, jak žijí jeho spolužáci a on sám

Očekávané výsledky učení