navrhuje, jak pomoci lidem v obtížných životních podmínkách a jak předejít konkrétním tíživým situacím

PTS-RPS-000-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura, Člověk, jeho osobnost a svět práce.

Dosažením očekávaného výsledku učení se u žáka vzbuzuje a rozvíjí zájem o druhé v nejbližším okolí i ve světě a pozornost k tomu, aby  byla respektována jejich lidská práva a měli možnost žít důstojný život. Podporuje rozvoj empatie a solidarity i kritického myšlení. Žák si uvědomuje význam vzájemné pomoci a spolupráce mezi lidmi a zeměmi. Očekávaný výsledek učení rovněž posiluje vědomí vlastní účinnosti.

Očekávaný výsledek učení reaguje na problémy dnešního světa, kdy se lidé z nejrůznějších důvodů ocitají v obtížných životních podmínkách – z důvodu konfliktů, přírodních katastrof, socioekonomické situace, diskriminace, důsledků změny klimatu atd. Úzce souvisí s Agendou 2030 (Cíle udržitelného rozvoje). Mnohé problémy nejsou za hranicemi daleko od nás, ale dotýkají se i životů lidí v blízkém okolí či bezprostředně našich životů. Vzdělávání může významně přispívat k rozvoji spravedlivé a soudržné společnosti na lokální i globální úrovni. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • prostřednictvím příběhů se seznamuje se situací lidí (ideálně vrstevníků), kteří se ocitají v obtížných životních podmínkách. Mohou to být sdílené příběhy i příběhy z knížek, z filmů apod.
  • diskutuje, zda a případně co postavám v příbězích pomohlo vyřešit či zlepšit jejich situaci.
  • vybavuje si, zda ví ve svém okolí o někom, kdo je v obtížné situaci. Zjišťuje, jestli je těmto lidem poskytována podpora či nějaká pomoc a jaká.
  • uvádí, co mohlo obtížné situace lidem způsobit a zda by se případně dalo takovým situacím nějak předejít.
  • zajímá se o příklady lidí v obtížných životních podmínkách i jinde ve světě a o to, co způsobilo jejich tíživou situaci.

Očekávané výsledky učení