zvažuje potřeby lidí v obtížných životních situacích či zasažených konfliktem a navrhuje možnosti řešení založené na vzájemné solidaritě, respektujícím soužití a míru

PTS-RPS-000-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Výchova k občanství, Dějepis, Člověk zdraví a bezpečí.

Očekávaným výsledkem učení se žák učí porozumět situacím, kdy se lidé nacházejí v tíživé situaci. Zvažuje, co taková situace s sebou nese, jaké mohou být potřeby zasažených lidí. Očekávaný výstup podporuje rozvoj empatie, solidarity, respektu a hledání konstruktivních řešení. Zároveň je jeho naplnění předpokladem pro aktivní jednání.

Očekávaný výstup souvisí s aktuálními problémy ve světě a s Agendou 2030 (Cíle udržitelného rozvoje). Podporuje utváření takových postojů, které jsou žádoucí pro spravedlivější, soudržnější a mírový svět. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenovává příklady, kdy se lidé mohou ocitnout v obtížné životní situaci – např. ztráta domova či blízkých, ztráta zaměstnání, válka, etnické konflikty, neúroda…
  • u konkrétních příkladů zvažuje potřeby lidí a zajímá se o příklady smysluplné pomoci jednotlivcům i skupinám, a to na lokální i globální úrovni.
  • vysvětluje význam vzájemné solidarity mezi lidmi, spolupráce, respektujícího soužití a míru.
  • navrhuje možná řešení, která by mohla naplnit potřeby lidí v konkrétních situacích či zlepšit jejich situaci. Tyto návrhy mohou být podnětem, jak mohou žáci sami či za podpory nějaké organizace někomu konkrétně pomoci. 

Očekávané výsledky učení