vysvětlí roli občana a jeho práva a povinnosti při zajišťování bezpečnosti a obrany státu, orientuje se v principech zajišťování vnější i vnitřní obrany, v bezpečnostním systému ČR a typech krizových stavů

CZB-VZB-004-ZV9-018
divider

Popis a zdůvodnění

Žáci se seznamují s bezpečnostním systémem ČR a typy krizových stavů, s posláním ozbrojených sil v ČR. Rozlišují základní činnosti Armády ČR v době míru a při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu. Vyhledávají a popisují příklady, jak Armáda ČR pomáhá chránit zdraví a bezpečí při mimořádných událostech nevojenského charakteru. Orientují se v principech zabezpečování vnitřní i vnější bezpečnosti a obrany, jsou si vědomi vlivu historie na bezpečnost státu. Získávají poznatky o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách a závazcích vyplývajících z členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při řešení krizí vojenského a nevojenského charakteru. Sledují informace související s obranou obyvatel, vyvozují možné aktuální hrozby a zdůvodňují úlohu každého občana při zajišťování bezpečnosti státu.

Občan má ze zákona povinnost podílet se na obraně státu. Tato povinnost je daná zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, který při zajišťování obrany státu před vnějším napadením ukládá povinnosti nejenom státním orgánům a územním samosprávným celkům, ale i právnickým a fyzickým osobám. Upevňování občanského vědomí k obraně státu může významně přispět k vytváření pozitivního vztahu občanů k vlasti, motivovat je k širší občanské aktivitě a probudit zájem o správu věcí veřejných. Vzdělávání cílené na přípravu občanů k obraně státu usiluje o vytváření pozitivního hodnotového systému, opřeného o historickou zkušenost a o formování postojů v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského a nevojenského charakteru. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • určí základní pilíře zajišťování obrany ČR
  • uvádí úkoly ozbrojených sil ČR při zajišťování vnější a vnitřní bezpečnosti a při řešení nevojenských krizových situací
  • vysvětluje na příkladech důvody účasti ozbrojených sil v humanitárních misích a zahraničních operacích
  • sleduje informace o aktuálním bezpečnostním prostředí, dokáže určit základní hrozby, které mohou mít vliv na bezpečnost ČR
  • popíše úlohu ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí vojenského charakteru
  • objasní roli občana, jeho práva a povinnosti při obraně státu
  • vysvětlí, jaký přínos pro bezpečnost má zapojení ČR do mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizací

Očekávané výsledky učení