všímá si potřeb druhých a reaguje na ně

KPS-EMP-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • podporuji sdělování citů a pocitů ve třídě 
 • diskutuji se žáky o emocích, používám vizuální pomůcky zaměřené na výuku empatie (videa, karty, obrázky, interaktivní materiály, třídní plakáty, příběhy, divadlo, výtvarné, pohybové a hudební aktivity o rozpoznávání emocí, jejich spouštěčů, posilování pozitivních emocí a zvládání negativních emocí )
 • podporuji aktivity a diskusi o strategiích vzájemné podpory žáků (hry, výměna rolí, karty, vizuální materiály, myšlenkové mapy, nástěnky, pantomima, různé scénáře apod.) 
 • při diskusích poukazuji na možnost vidět danou situaci z různého pohledu 
 • rozvíjím všímavost žáků, mindfulness, přijímání a prožívání přítomnosti pomocí různých cvičení, technik, her, meditace, příběhů, procházek a vlastního příkladu 
 • vytvářím spolu s kolegy klidné a bezpečné edukační prostředí, neodsuzuji, dávám prostor pro vyjadřování emocí žáka, pro diskusi, reflexi a sebereflexi 
 • poskytuji možnost volby, rozhodnutí 
 • oceňuji empatické chování 
 • jsem zdvořilý k žákům, kolegům, rodičům a ostatním lidem 
 • vyžaduji zdvořilé chování od žáků k autoritám a k sobě navzájem 
 • vytvářím aktivity, úkoly, projekty, ve kterých poskytuji žákovi možnost, aby se rozhodoval sám a pak nesl zodpovědnost za vlastní rozhodnutí 
 • vytvářím skupinové aktivity a projekty, ve kterých žáci se učí spolupracovat a projevovat navzájem respekt  
 • diskutuji s žáky o příkladech neúcty 
 • jsem spravedlivý, spolu s žáky nastavuji a dbám dodržování třídních a školních pravidel 
 • ukazuji a diskutuji s žáky různá řešení problémů mezi vrstevníky, poskytuji prostor pro jednotlivé nápady žáků a reflexi 
 • diskutuji s žáky o předsudcích a stereotypech, o významu tolerance ve vztazích 
 • připravuji projekty, používám hry, karty, vizuální pomůcky, školní výlety, adaptační kurzy, třídnické hodiny cílené na toleranci a respekt k odlišnostem 

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: empatie 

 • odmítne komunikaci nebo chování, které mu není příjemné  
 • vnímá emoce a potřeby jiných lidí a jedná s ohledem na jejich pocity 
 • reaguje na pocity a potřeby druhých, není vůči nim lhostejný  
 • projevuje soucit a nabízí pomoc ostatním  
 • projevuje empatii slovy i činy  

komponenta: respekt, tolerance  

 • respektuje rozmanitost a rozdíly mezi lidmi (“Tolerance je moudrá víra, že i druhý může mít pravdu.” )
 • nečiní záměrně druhým to, co nechce, aby oni činili jemu 
 • vyvaruje se posměškům a urážkám vůči vrstevníkům kvůli jejich odlišnostem 

komponenta: etika  

 • rozlišuje mezi správným a nesprávným chováním v jednoduchých situacích 
 • dodržuje základní morální zásady 
 • dává najevo, že pro špatné chování neexistuje vysvětlení, pouze výmluvy 
 • jedná v eticky náročných situacích všedního dne 

Očekávané výsledky učení