navrhne, jak by v budoucnosti mělo vypadat místo, kde žije, a jak by takový vývoj mohl podpořit

PTP-UDR-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Člověk a jeho svět.

Dosažením očekávaných výsledků učení se u žáka rozvíjí vztah k místu, porozumění vazbám mezi přírodními a společenskými prvky a procesy v něm a dynamice a zákonitostem jejich vývoje. Propojuje různé dimenze pohledu na místo se schopností žáků uvažovat o budoucnosti, vyjádřit svoje případné obavy z vývoje, ale i přání a vize toho, jak by se jejich komunita měla rozvíjet. Schopnost uvažovat o budoucnosti je jedním ze základních předpokladů pro motivaci k tomu se o svoji komunitu starat a zapojovat se do společenské diskuse o jejím vývoji. Je třeba, aby žáci dostali příležitost otevřeně mluvit o svých obavách, např. o tom, jak různé projevy klimatické změny (např. sucho, častější případy povodní, ohrožení místních lesů) negativně ovlivňují jejich „svět“. Schopnost najít pozitivní vizi vývoje jejich komunity současně vede k posilování jejich naděje v úspěšné zvládnutí stávajících problémů.

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • diskutuje a na konkrétních příkladech ilustruje změny, ke kterým v místě, kde žije, došlo v průběhu jeho života
 • změny dává do souvislostí se změnami, které zjistí od místních obyvatel, kteří na místě žijí déle – rodičů, sousedů, pamětníků, či z historických pramenů a literatury ( u celoškolního projektu se počítá s různou věkovou skladbou žáků)
 • podle možností některé změny samostatně či ve skupině zkoumá a zamýšlí se nad příčinami proměn
 • uvědomuje si, že komunita, místo, ve kterém žije, nezůstává stejné, některé změny mu prospívají, jiné naopak může vnímat negativně
 • na základě podnětů od učitele, či podnětů získaných vlastním průzkumem (např. dotazováním se místních obyvatel, pozorováním v přírodě a obci), či aktuálního dění ve společnosti diskutuje o tom, jak se jejich komunita bude v budoucnosti proměňovat (u celoškolního projektu se počítá s různou věkovou skladbou žáků)
 • porovnává různé varianty budoucího vývoje komunity, z hlediska jejich časové vzdálenosti, pravděpodobnosti a toho, jestli takovou změnu preferuje, či nikoliv
 • reflektuje, jaké změny ve své komunitě a okolí by si nepřál a co může udělat pro to, aby nenastaly
 • formuluje vlastní pozitivní vizi vývoje své komunity, tj. to, jak by se měla měnit směrem k její větší udržitelnosti
 • navrhuje, jak by sám či s jinými lidmi mohl takový vývoj vlastním úsilím podpořit

Očekávané výsledky učení