vyhledá příklady, kdy lidské zásahy do prostředí přinesly původně nepředvídané důsledky, a vysvětlí, jak je možné se z daných příkladů do budoucna poučit

PTP-UDR-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Geografie, Přírodopis, Dějepis, Člověk, zdraví a bezpečí.

Očekávaný výsledek učení vyjadřuje schopnost žáka porozumět tomu, že je nezbytné promýšlet, jaký bude vývoj prostředí (na různých úrovních – od místní po globální) v budoucnosti, ale že zároveň nelze vše přesně naplánovat a předpovědět. Žák by měl porozumět tomu, proč je potřeba uplatňovat princip předběžné opatrnosti, jaké jsou příčiny nejistot v předpovědích budoucího vývoje (např. zpoždění mezi příčinou a následkem, velký dopad původně malých zásahů do prostředí) a naučit se s nimi pracovat a vyrovnávat. 

Očekávaný výsledek učení zahrnuje schopnost uvažovat (na základě chápání vztahů mezi příčinami a následky) o budoucím vývoji a pracovat a vyrovnávat se s pravděpodobnostním charakterem vývoje, nejistotami a omezenou předvídatelností. Směřuje k pochopení křehkosti a nepředvídatelnosti současného světa a v důsledku k důležitosti opatrného a promyšleného zasahování do okolního prostředí. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • nalezne nejprve jednoduché příklady situací, u kterých neumíme přesně předpovědět jejich budoucí vývoj (např. předpověď počasí, dopravní situace), a následně komplexnější příklady týkající se životního prostředí (např. environmentální důsledky změn hospodářského využívání krajiny, skladby lesa, používání DDT, freonů, spalování fosilních paliv apod.)
  • na nalezených příkladech pojmenovává některé příčiny omezené předvídatelnosti a nejistot scénářů budoucího vývoje
  • seznámí se s principem předběžné opatrnosti a diskutuje možnosti jeho uplatnění
  • aplikuje získané poznatky na vybrané aktuální situace a problémy (např. dopady klimatické změny a možné reakce na ni v lokálním i globálním měřítku)

Očekávané výsledky učení