zmapuje a objasní spojitost mezi chemickými provozy a kvalitou životního prostředí v místě svého bydliště a zhodnotí jejich vliv na vlastní život

CAP-CHE-003-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem výstupu je seznámit žáky s důležitými chemickými provozy a výrobami. Pro ilustrativnost je možné soustředit se pouze na ty v regionu bydliště žáků. Dále je kladen důraz na stránku bezpečnosti daných výrob a jejich produktů a na ekologii s rozšířením na možná znečištění okolí bydliště a recyklaci odpadu.

Chemický průmysl je nepostradatelnou součástí lidské činnosti a s jeho produkty se neustále setkáváme v každodenním životě. Žáci zmapují chemické provozy v okolí svého bydliště a co se v nich vyrábí. S tím souvisí také bezpečnost a ekologická stránka daných provozů, případně odpadů obecně, kterou by žáci měli být schopni kriticky hodnotit.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyhledává informace o významných průmyslových a zemědělských závodech, které se nacházejí v regionu jeho bydliště
  • na příkladech odpadu určí, jakým způsobem ho lze v místě jeho bydliště třídit
  • popíše proces recyklace papíru, plastů a skla
  • identifikuje hlavní zdroje znečištění vody, vzduchu a půdy v okolí svého bydliště
  • s ohledem na udržitelnost se aktivně zajímá o přijatá opatření k zadržování vody v krajině v místě svého bydliště
  • identifikuje nebezpečné látky a směsi ve svém okolí a posoudí rizika spojená s jejich nakládáním

Očekávané výsledky učení