zmapuje a objasní spojitost mezi chemickými provozy a kvalitou životního prostředí v místě svého bydliště a zhodnotí jejich vliv na vlastní život

CAP-CHE-003-ZV9-015
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • vyhledává, třídí a kriticky hodnotí informace o průmyslových a zemědělských závodech v okolí svého bydliště/ve svém regionu  
  • vyhledává informace o tom, jaké povinnosti mají domácnosti a firmy v kontextu ochrany přírody před znečišťováním a bezpečné likvidace odpadu 
  • zjišťuje informace o možnostech třídění odpadu ve své obci/městě – informace zjišťuje skrze internetové stránky obce, nebo přímo kontaktováním zástupce samosprávy, zjišťuje polohu nejbližšího sběrného místa  
  • měří množství odpadu, který vyprodukuje jeho domácnost za týden 
  • popíše možnosti recyklace papíru, plastů a skla, seznámí se s jednotlivými kroky recyklace a s možnostmi využití recyklovaných materiálů  
  • zmapuje, jak je ve škole (ve třídě) nakládáno s odpadem a hledá řešení pro zlepšení stávající situace (např. skrze žákovský parlament, podnět k vedení školy); zjistí množství odpadu produkovaného školní jídelnou 
  • aktivně se zajímá o to, kde v místě jeho bydliště dochází ke znečišťování vody, vzduchu a půdy – v rámci svých možností zjišťuje možnosti nápravy (nahlášení samosprávě, technickým službám, zorganizování úklidové akce, aj.), současně navrhuje možnosti limitace zdrojů znečištění 
  • seznamuje se s možnostmi zadržování vody v krajině, navrhuje možnosti zadržování a využívání dešťové vody ve své domácnosti/na zahradě, ve škole, v sousedství… 
  • identifikuje nebezpečné látky a směsi ve svém okolí, vyhodnotí význam P- a H- vět na obalu takových přípravků a posoudí rizika spojená s jejich nakládání pro své zdraví i pro okolní ekosystémy 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Žáci pracují s vybranými oficiálními informacemi o stavu životní prostředí v ČR a jednotlivých krajích, které vydává MŽP např. https://www.mzp.cz/cz/zivotni_prostredi_zpravy_vsechny_kraje  

https://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace  

 

Práce s těmito přehledovými zprávami z profesních měření umožňuje žákům se snadno seznámit se stavem životního prostředí v regionu, ve kterém žijí. Interpretací těchto výstupů pak dochází k rozvoji dovednosti analýzy a interpretace dat, jakožto i formování postojů a hodnot spjatých s ochranou přírody a udržitelným rozvojem.  

 

Toto téma má potenciál podporovat rozvoj aktivního občanství u žáků a žákyň a převzít tak iniciativu při řešení problémů místní komunity: 

Nahlášení černých skládek, zdrojů znečišťování vody, vzduchu a půdy 

Podpora udržitelného rozvoje a nakládání s materiály a surovinami v místě žákova bydliště 

Řešení otázky odpadového hospodářství v místě bydliště. – Žák se seznamuje s konkrétními pravidly nakládání s odpadem ve svém bydlišti, porovnává je s pravidly jiných obcí a měst.  

Zadržování vody v krajině – obecní/regionální vs. individuální úroveň.  

 

Podpora rozvoje afektivních cílů během návštěv průmyslových a zemědělských závodů, případně zařízení na zpracování a recyklaci odpadů. – možnost využití i virtuálních prohlídek. Afektivní cíle mohou být podpořeny i zvědomením si aktuálního stavu vlastního nakládání s odpady, jejich kvantifikace a navrhováním možností, jak tento stav postupnými kroky do budoucna změnit. Přínosné pro žákovo učení může být i zasazení vlastního stavu do kontextu dat, která sbírá Český statistický údaj. https://www.czso.cz/csu/czso/cesko-v-roce-2022-vyprodukovalo-39-mil-tun-odpadu