reflektuje svůj vztah k přírodě na základě aktivit podporujících environmentální senzitivitu, ocenění rozmanitosti a chápání evoluční příbuznosti lidí a ostatních organismů

CAP-PRI-004-ZV9-016
divider

Popis a zdůvodnění

Jedná se o postojový a zkušenostní OVU. Vede žáka k tomu, aby oceňoval, že rozmanitost má hodnotu sama o sobě a že je sám součástí přírody, protože člověk jako druh sdílí určitou evoluční historii se všemi jinými druhy na Zemi. OVU je vhodné naplňovat prožitkovými aktivitami zaměřenými na vnímání krásy a hodnoty přírody. Rozmanitost živých organismů žák pozoruje a zkoumá na úrovni druhů i širších skupin (v půdě, vodě, louce, lese) a objasní jejich roli v přírodě (rozkladači v půdě, opylovači). Při realizaci je vhodné spolupracovat s dalšími aktéry ve vzdělávání (ekocentra, muzea apod.). OVU je důležité naplňovat kontinuálně v rámci vyučování přírodopisu, nikoli odděleně např. při výtvarné výchově nebo pouze při návštěvě ekocentra. Na OVU by měla navazovat spolupráce s jinými vyučujícími v rámci PT Udržitelné prostředí.

OVU je zásadní pro budování vztahu žáka k přírodě. Rozvoj environmentální senzitivity zvyšuje motivaci k tomu, aktivně se zabývat ochranou přírody a měnit svoje návyky, což je zásadní téma dnešního světa. Prostřednictvím OVU si žáci také ukazují, jak lze přírodu využít pro svůj wellbeing.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • využívá příležitosti k rozvoji environmentální senzitivity při pobytu v přírodě
  • popisuje a vyjadřuje svůj postoj k rozmanitosti (druhů i tvarů – v terénu i pod mikroskopem), dostává příležitost, aby získal pozitivní zážitek z pestrosti a rozmanitosti
  • reflektuje, že rozmanitost má hodnotu sama o sobě
  • zkoumá v přírodě rozmanitost živých organismů, na úrovni druhů i širších skupin (v půdě, vodě, louce, lese), objasní jejich roli v přírodě (rozkladači v půdě, opylovači) a zhodnotí vývojovou spřízněnost těchto organismů s lidmi i závislost lidí na jejich činnosti
  • seznamuje se s příčinami úbytku biodiverzity a vymírání druhů v současnosti a sdílí svoje emoce s ostatními
  • seznamuje se s tím, jak různí lidé (filozofové, přírodovědci, umělci, významní lidé z regionu aj.) vnímají hodnotu přírody a evoluční příbuznost jako spřízněnost se živými organismy (prostřednictvím příběhu, videa, rozhovoru…)
  • pojmenuje, čím je pro něj příroda osobně důležitá, vyjádří svůj názor na roli člověka v přírodě a na jeho odpovědnost za okolní prostředí

Očekávané výsledky učení