rozhoduje nebo spolurozhoduje o věcech, které se ho dotýkají a které souvisí s činností třídní nebo školní žákovské samosprávy nebo žákovskými iniciativami

PTS-DEM-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ tohoto výsledku učení žák dosahuje v oborech Výchova k občanství, Osobnostní a sociální výchova a Tělesná výchova.

Jde především o to, aby každý žák prošel zkušeností o něčem rozhodovat nebo spolurozhodovat. To vyžaduje po žácích projevit svůj hlas, zájem, názor např. při plánování třídních nebo školních akcí, na stanovování pravidel ve třídě a/nebo škole, při čerpání participativního rozpočtu nebo finančního fondu. Může se tak dít formou hlasování, hledání kompromisu a/nebo konsensu, anketou nebo dotazníkem. Důležité je, aby žáci rozhodovali nebo spolurozhodovali o záležitostech, které se jich dotýkají, a aby sami podávali návrhy toho, o čem chtějí jednat. Centrem je vlastní zkušenost (prožitek) a jeho následné reflexe

Pokud je ve škole ustanovena třídní nebo školní samospráva, je vhodné se propojovat s jejich aktivitami. Pokud ustanovena není, je možné osvojovat si tyto dovednosti při realizaci žákovských iniciativ.

Důležité je učit žáky rozhodovat o sobě samých, že může zaznít jejich hlas a že můžou něco ovlivnit, že můžou přispět například ke zlepšení školního prostředí. Tento výsledek učení ukazuje, jak to vypadá, když se zohledňují různé zájmy, podněty a názory a když není řešení předkládáno z pozice autority. Zapojení do rozhodování nebo spolurozhodování posiluje samostatnost a zodpovědnost žáků za své rozhodnutí i za to, jaké důsledky rozhodnutí přinese. Je zásadní, aby žáci mohli osobně a přímo zažít demokracii jako součást vzdělávání ve škole a aby si na ni mohli vytvořit vlastní názor a aby tuto zkušenost mohli dále uplatňovat ve svém jednání.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • účastní se schůzek, jednání, diskuzí, které souvisí s projednávanými tématy 
  • seznamuje se s předkládanými nápady nebo návrhy 
  • posuzuje předkládané nápady nebo návrhy podle různých kritérií 
  • účastní se rozhodování nebo spolurozhodování o různých záležitostech, které jsou předloženy k projednání 

Očekávané výsledky učení