aktivně přispívá ke zvyšování osobního wellbeingu (osobní všestranné pohody)

KKP-WEL-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • vytvářím prostředí, kde se žáci cítí bezpečně a jsou schopni sdílet své pocity a zkušenosti, mají na práci adekvátní čas 
 • naplňuji základní předpoklady pro vznik pozitivních vztahů a prostředí důvěry (znám žáky a žákyně jménem, jednám s nimi konzistentně a předvídatelně, dodržuji dohodnutá pravidla, uznávám vlastní chyby) 
 • komunikuji s žáky a žákyněmi s respektem, tj. partnersky, vstřícně a otevřeně. Projevuji zájem o každého žáka a žákyni, nabízím žákům dialog a spolupráci, respektuji sebepojetí, identitu a potřebu autonomie v jednání jednotlivých žáků 
 • vytvářím situace a prostředí, ve kterých žáci mají příležitost poznávat sami sebe a rozvíjet sebeuvědomění (reflektivní aktivity, deníky, přehledy, diskuse o emocích aj.) 
 • vytvářím situace, při nichž se žáci mohou aktivně podílet na svém vlastním učení a rozhodování 
 • zařazuji prostor pro projektovou práci, volbu tématu či metod práce 
 • buduji kulturu vzájemné podpory a respektu mezi žáky (pravidla třídy, cíle třídy na dílčí etapy, mapu rozvoje KK třídy) 
 • vytvářím situace pro týmovou spolupráci a diskutuji s žáky o týmové spolupráci, sdílení pozitivních zážitků a vzájemnou pomoc 
 • přemýšlím o možnostech hodnocení, zpětné vazby ve vztahu k budování vlastního wellbeingu žáků 
 • zařazuji trénink relaxačních technik, aktivní odpočinek, pohybové chvilky, aktivní přestávky (na školní zahradě) 
 • vnímám pohybové aktivity žáků a jejich pobyt ve venkovních prostředí jako nedílnou součást vzdělávání 
 • výuku nevedu pouze ve školní třídě, vyhledávám benefity učení venku, v netradičním prostředí, pořádám exkurze 
 • pravidelně měním aktivity a činnosti v návaznosti na potřeby žáků 
 • v návaznosti na modelové situace upozorňuji žáky na otázky o významu péče o své duševní zdraví (výživa, spánek, fyzická aktivita a dalších faktorech ovlivňujících pohodu) 
 • uvědomuji si vliv prostředí a prostorového uspořádání třídy, vybavení a pomůcek na učení žáků a žákyň 
 • efektivně využívám různé možnosti přizpůsobení prostorového uspořádání třídy, vybavení a pomůcek v závislosti na zvolených cílech (aktivní výzdoba třídy, výzdoba třídy - práce žáků, originalita, centra aktivit) 
 • nastavím jasná pravidla i v rámci digitální komunikace o výuce, úkolech, důležitých organizačních informacích, hodnocení 

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: osobní naplnění 

 • pojmenuje význam sebehodnoty a postupně se učí, jak využívat vlastní potenciál  
 • pojmenovává, co ho baví, a ví, že dělat věci, které mu přinášejí radost, je v životě důležité  
 • reflektuje vlastní chování a jednání a jeho dopady  
 • uvede příklady využití vlastního potenciálu 

komponenta: vlastní pohoda 

 • pojmenuje situace, které mu způsobují stres jsou pro něj stresové  
 • pojmenuje, co může v každodenním životě udělat, aby se cítil dobře / lépe  
 • zapojuje do svého života aktivity, které mu pomáhají cítit se lépe  

komponenta: hledání podpory v případě potřeby 

 • orientuje se ve zdrojích podpory v blízkém i vzdálenějším okolí  
 • ví, jaké existují možnosti podpory (zdroje poznání: vlastní prožitek pomoci od jiných, zkušenost s poskytováním podpory, teoretická základna, dostupné aplikace)  
 • řekne si o pomoc – chápe důležitost psychologické pomoci a podpory  
 • ví, že všestranná pohoda (wellbeing) je jeho spoluzodpovědnost a je nutné na nÍ aktivně pracovat 

komponenta: samostatnost, psychohygiena 

 • hledá rovnováhu mezi společenskými aktivitami a hodnotně tráveným osobním časem 
 • reflektuje, že duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické  
 • pojmenuje alespoň základní návyky vlastní psychohygieny v modelových situacích i běžném životě  
 • rozpoznává nežádoucí stres ve svém životě 
 • aktivně odstraňuje případné stresory 

Očekávané výsledky učení