zhodnotí rizika práce s běžně dostupnými chemickými látkami a pracuje s nimi bezpečně

CAP-CHE-001-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem očekávaného výstupu je upevnění povědomí žáků o bezpečné práci s chemickými látkami, znalost označování potenciálního nebezpečí látek a v neposlední řadě i základních postupů první pomoci v případě zasažení některou z nebezpečných látek, s nimiž se žáci běžně setkávají v domácnosti nebo v laboratoři.

Očekávaný výstup propojující všechny prakticky laděné výstupy cílí na zodpovědné a obezřetné jednání při manipulaci s chemickými látkami. Jeho význam mj. spočívá v tom, že vysvětluje bezpečnostní pravidla včetně zásad první pomoci v modelových příkladech.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • na základě P a H vět interpretuje význam výstražných symbolů na příkladech konkrétních látek
  • demonstruje základní pravidla bezpečného chování v laboratoři
  • simuluje poskytnutí první pomoci při nejčastějších nehodách v chemické laboratoři či v domácnosti
  • simuluje správný postup při nejčastějších nehodách při práci s chemickými látkami
  • na modelových příkladech práce s běžně dostupnými chemickými látkami zhodnotí prvky správného a nesprávného zacházení s nimi

Očekávané výsledky učení