zhodnotí rizika práce s běžně dostupnými chemickými látkami a pracuje s nimi bezpečně

CAP-CHE-001-ZV9-006
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Dosahování tohoto očekávaného výstupu umožňuje řadu výukových metod od samostatné práce v terénu (doma, drogerii apod.), kde žáci sesbírají výstražné symboly, jejichž význam s ohledem na zacházení s nimi pak ve škole společně diskutují. Nabízí se i inscenační metody, při kterých si mohou např. pomocí krátkých pantomimických scének představovat jednotlivá pravidla práce v laboratoři i postupy základní první pomoci v modelových případech, které mohou reálně nastat při práci s látkami, s nimiž přicházejí doma nebo v chemické laboratoři do styku.

Popis hodnocení

  • k modelovým látkám přiřadí výstražný symbol včetně popisu bezpečného zacházení s danou látkou
  • vyjmenuje základní pravidla bezpečné práce v chemické laboratoři a vysvětlí jejich význam
  • zhodnotí správnost jednání v případě popisu práce s modelovou chemickou látkou
  • zhodnotí správnost jednání v případě popisu úrazu ve spojitosti s chemickou látkou

Úroveň: Minimální doporučená úroveň

Důkazy o učení:

  • orientuje se v informacích uvedených na etiketě výrobku správně identifikuje H-věty a P-věty a výstražný symbol,  
  • na konkrétních příkladech popíše pravidla pro správné skladování, použití a likvidaci výrobku, uvedené na etiketě 
  • na základě nalezených informací posoudí nebezpečné vlastnosti konkrétního výrobku a určí správný postup pro použití a nakládání s výrobkem 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis: