plánuje, realizuje a vyhodnocuje aktivity péče o sebe v jednotlivých oblastech wellbeingu

PTW-POW-000-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Osobnostní a sociální výchova , Výchova ke zdraví a bezpečí, Výchova k občanství

Očekávaný výsledek učení je zaměřen na žákovu aktivní a cílevědomou péči o vlastní wellbeing a naplňování potřeb ve fyzické, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní oblasti v kontextu svého vzdělávání napříč kurikulem. Žák uplatňuje naučené efektivní strategie seberegulace svého chování a rozvíjí dovednosti posilující odolnost při řešení problémů a překonávání překážek v různorodých situacích, které provázejí proces vzdělávání. Například jde o vhodné využívání technik psychohygieny, vyvažování aktivity a odpočinku, uplatňování principů zdravého životního stylu, vyjádření svých potřeb, požádání o pomoc (v průběhu výuky i během celého školního dne), uplatnění pozitivního vnitřního dialogu a volního úsilí, uplatnění hodnotových a etických principů ve školním prostředí. Přispívá také k digitálnímu wellbeingu, o svůj wellbeing aktivně pečuje i v digitálním prostředí. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje své potřeby v jednotlivých oblastech wellbeingu (fyzické, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní) a navrhne způsoby, které přispívají k jejich naplnění ve školním i mimoškolním prostředí (co může udělat žák sám a jak mu mohou pomoci ostatní)
  • reflektuje možnosti svého osobního příspívání k naplňování základních lidských potřeb v jednotlivých oblastech wellbeingu s ohledem na věk 
  • rozpozná faktory, které ohrožují jeho osobní wellbeing a navrhne opatření ke snížení rizik s nimi spojených 
  • navrhne a vyhodnotí účinek různorodých opatření zaměřených na uplatnění prvků zdravého životního stylu ve školním i mimoškolním prostředí na svůj osobní wellbeing
  • využíváním seberegulačních technik, pozitivního dialogu a dalších strategií rozvíjí svou odolnost při řešení problémů a překonávání překážek v různorodých situacích ve fyzickém i digitálním vzdělávacím prostředí
  • diskutuje jak předcházet problémům ve vztazích s vrstevníky nebo pracovníky školy a v mimoškolním prostředí a navrhne postup řešení včetně stanovení osob, které je třeba požádat o pomoc

Očekávané výsledky učení