navrhuje a zkouší realizovat vybrané aktivity péče o sebe v jednotlivých oblastech wellbeingu

PTW-POW-000-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Osobnostní a sociální výchova a Člověk a jeho svět.

Očekávaný výsledek učení je zaměřen na žákovu aktivní a cílevědomou péči o vlastní wellbeing a naplňování potřeb ve fyzické, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní oblasti. Žák uplatňuje naučené efektivní strategie seberegulace svého chování ve školním prostředí a dovednosti posilující odolnost při řešení problémů a překonávání překážek v různorodých situacích, které provázejí proces vzdělávání. Například jde o vhodné využívání technik psychohygieny, vyvažování aktivity a odpočinku, uplatňování principů zdravého životního stylu, vyjádření svých potřeb, požádání o pomoc (v průběhu výuky i během celého školního dne), uplatnění pozitivního vnitřního dialogu a volního úsilí, uplatnění etických principů v chování a jednání ve škole. O svůj wellbeing pečuje i v digitálním prostředí.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • navrhne a vyzkouší opatření zaměřená na uplatnění prvků zdravého životního stylu ve školním i mimoškolním prostředí
  • uplatňuje naučené seberegulační techniky a pozitivní vnitřní dialog při řešení běžných problémů a náročných situací ve školním prostředí
  • zkouší si různorodá opatření posilující osobní odolnost a diskutuje, které ve svém životě aktivně využívá
  • diskutuje možnosti získání pomoci při řešení nejčastějších výukových a vztahových problémů ve školním prostředí  
  • zkouší si a diskutuje uplatnění etických principů ve vlastním chování a jednání
  • naplánuje a vyzkouší konkrétní opatření, které napomáhají předcházení nevhodnému užívání technologií

Očekávané výsledky učení