uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika zneužívání legálních i nelegálních návykových látek se životní perspektivou člověka, vysvětlí rizika a dopady závislostního chování

CZB-VZB-003-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Žáci prokazují základní právní povědomí v otázkách přístupu legislativy v České republice k návykovým látkám. Zamýšlejí se nad riziky zneužívání návykových látek (legálních i nelegálních) a ohrožením nelátkovými závislostmi. Dávají do souvislostí příčiny a důsledky experimentování s návykovými látkami. Konkretizují zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek, dopady závislostního chování na zdraví a argumentují ve prospěch života bez závislostí. Metodami aktivního sociálního učení si osvojují modely chování, které mohou aplikovat v situacích možného ohrožení závislostí. 

Závislostní chování představuje pro společnost i pro zdraví jednotlivce značné riziko. V souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 je nezbytné věnovat pozornost naplňování cílů primární prevence v rámci výchovy ke zdraví a bezpečí, a to v průběhu celého základního vzdělávání. OVU je funkčně propojený s cíli programu prevence rizikových projevů chování žáků. V rámci prevence závislostního chování je klíčový rozvoj sociálních dovedností žáků, schopnosti asertivně komunikovat, čelit sociálnímu tlaku a uvážlivě se rozhodovat. 

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • uvede znaky závislostního chování
 • charakterizuje fyzickou, psychickou a sociální závislost
 • vysvětlí možné příčiny vzniku a rozvoje závislostního chování u jednotlivých populačních skupin
 • uvádí důvody, proč jsou některé návykové látky společností tolerovány a jiné zákonem zakázány
 • vysvětlí, proč zákon zakazuje prodej alkoholu a tabákových výrobků do 18 let věku
 • rozlišuje základní legální a nelegální návykové látky; uvede zdravotní a jiná rizika jejich zneužívání
 • předvede v modelové situaci vhodné způsoby odmítnutí nabízené návykové látky
 • rozliší nelátkové formy závislosti (závislost na vzhledu, na osobě, ideologii, práci, jídle, pohybové aktivitě, hraní her, sociálních sítích aj.)
 • diskutuje o nelátkových závislostech v souvislosti s jejich vlivem na zdraví a život jedince, jeho okolí i společnosti
 • vyhledá kontakty na specializovaná zařízení pro prevenci a léčbu závislostí ve svém regionu a orientuje se v náplni jejich činnosti
 • rozpozná projevy závislostního chování u vrstevníků a osob ve svém okolí a informuje o této skutečnosti odpovědné osoby za účelem poskytnutí pomoci

Očekávané výsledky učení