rozvíjí vlastní psychickou a fyzickou odolnost

KKP-ODO-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE: 

 • vytvářím příležitosti pro diskuse a aktivity, které podporují mentální pohodu 
 • učím žáky na příkladech, skrze zážitky či dramatizaci, jak si vytvářet a udržovat pozitivní mentální modely i při konfrontaci s výzvami 
 • poskytuji inspirativní příklady úspěšných jednotlivců, kteří překonali obtíže, a diskutujte o jejich strategiích. (př. tv) 
 • zařazuji takové situace, které umožní žákům lépe porozumět emocím ve vztahu k různým tématům 
 • zařazuji takové situace, které v rámci mezilidských vztahů podporují kk komunikační a empatii 
 • vytvářím takové prostředí, které na žáky působí bezpečně, prostředí, kde se mohou otevřeně vyjadřovat a sdílet své pocity 
 • začleňuji do výuky takové příklady ze života a osobnostního rozvoje, další scénáře nebo příběhy překonávání překážek a následného růstu 
 • vytvářím návodné situace nebo projekty, které žákům umožní prakticky prožívat proces překonávání obtíží 
 • vytvářím prostředí vzájemné podpory a spolupráce mezi žáky a učiteli 
 • podniknu společné aktivity, které posilují kolektivní sílu a vytvářejí síť podpory 
 • sdílím myšlenku, že každý neúspěch, překážku i chybu, kterou, žáku, uděláš, je dobré brát jako příležitost se něco naučit, jako výzvu k překonání sama sebe, k nápravě, k učení 
 • poskytuji podněty pro práci s přiznáním chyby či neúspěchu a pomáhám žákům s analyzováním příčiny 
 • pomáhám žákům uvědomění, že umí jednat i pod tlakem a rozhodovat se i v nejistotě 

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: práce na psychické odolnosti 

 • popíše, jak pečovat o své duševní, sociální a fyzické zdraví 
 • pojmenuje konkrétní strategie, jak lze pracovat na rozvoji duševního a fyzického zdraví (pracuje se zkušeností) 
 • pojmenuje příležitosti k vlastnímu rozvoji  
 • reflektuje své schopnosti, nadání a talent z hlediska možností dalšího růstu  
 • reflektuje, pokud se něco nedaří, proč tomu tak je, proč je třeba předejít některým situacím 
 • snaží se i v obtížných situacích hledat účinná řešení 

komponenta: překonávání překážek 

 • obtížné úkoly přijímá jako výzvu, nesnaží se jim vyhýbat  
 • oslavuje úsilí a dílčí pokrok, nejen konečný úspěch 
 • přijímá překážky jako příležitosti k učení a růstu, nikoliv jako důvody k vzdávání úsilí  
 • nevzdává se při prvním nezdaru 

Očekávané výsledky učení