reflektuje svou tvůrčí výtvarnou či filmovou zkušenost a přijímá zpětnou vazbu jako impulz pro další proces tvorby

UAK-VFV-001-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Žák pojmenuje svou konkrétní tvůrčí zkušenost a zážitky z procesu tvorby, zhodnotí rozdíl mezi tvůrčím záměrem a výsledkem v podobě audiovizuálního útvaru nebo jiné filmové aktivity. Žák přijímá zpětnou vazbu od spolužáků a pedagoga. Žák vnímá, že tato konkrétní tvůrčí zkušenost a zpětná vazba jsou pro něj impulzem nebo inspirací pro jeho další tvorbu.

OVU má význam zejména pro rozvoj schopnosti sebepřijetí, sebereflexe a ochoty naslouchat názorům druhých. Přijetí zpětné vazby je součástí budování frustrační tolerance a vyrovnanosti, která souvisí s uměleckou tvorbou. Ta nemůže nikdy být dobrá nebo špatná a nemá podléhat formálnímu hodnocení. Proto je písemná i verbální zpětná vazba součástí kultivace komunikace v prostředí školy.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zhodnotí zkušenost z přípravy a realizace vlastního filmového díla či audiovizuálního útvaru
  • popíše své dojmy a pojmenuje význam této tvůrčí zkušenosti pro sebe sama a svou další tvorbu
  • popíše rozdíl mezi svým tvůrčím záměrem a dosaženým výsledkem, zamyslí se nad důvody tohoto rozdílu
  • vyslechne si hodnocení spolužáků a učitele realizované ideálně v bezpečném prostředí řízené diskuse
  • vyhodnotí přínosy zpětné vazby pro sebe sama
  • formuluje přínos zpětné vazby pro další tvůrčí práci (poučí se z chyb)

Očekávané výsledky učení