účastní se demokratického spolurozhodování o společných aktivitách třídy, skupiny, školy

PTS-DEM-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ tohoto výsledku učení žák dosahuje v oboru Člověk a jeho svět a Osobnostní a sociální výchova.

Centrem je osvojení si dovednosti spolurozhodovat, prakticky se účastnit voleb a hlasování. Důležité je, aby žáci spolurozhodovali o něčem, co se jich týká (učitel je spíše v roli průvodce tímto procesem, vytváří vhodné příležitosti pro procvičování spolurozhodování). Společnými aktivitami mohou být např. péče o prostředí třídy, umělecká, sportovní, badatelská aktivita, péče o vztahy ve třídě, třídní samospráva, zapojení do akce, která někomu nebo něčemu pomáhá, plánování školního výletu nebo exkurze, akce pro rodiče. Spolurozhodování může být uskutečněno jako hlasování, konsensus, vyjádření preferencí v průzkumu. Důležité je, že se žáci seznamují s pluralitou názorů/návrhů, učí se přijmout stanovisko většiny a učí se vyrovnávat s tím, když jejich názor/návrh není podpořen. Navazovat by měla realizace návrhu, který si žáci zvolili (tzn. neskončit jen u hlasování, ale pokračovat praktickou společnou aktivitou). Očekávaný výsledek je zkušenostního charakteru, a proto je jeho nezbytnou součástí reflexe.

Je důležité učit žáky rozhodovat o sobě samých, že může zaznít jejich hlas a že můžou něco ovlivnit. Klíčová je vlastní zkušenost žáků (zažít demokracii jako součást vzdělávání ve škole) a její následné reflexe. Očekávaný výsledek učení pomáhá budovat sounáležitost, rozvíjí sebedůvěru i vědomí vlastní účinnosti (mohu něco ovlivnit a změnit), přispívá k rozvoji demokratické kultury ve škole a je vhodný pro uplatnění ve všech předmětech, v třídnických i celoškolních záležitostech.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • připravuje a překládá/prezentuje návrhy, co mohou dělat jako třída, skupina, škola společně 
  • vysvětluje, proč by měl být předložený návrh zrealizován, jaký bude mít přínos pro třídu, skupinu, školu 
  • diskutuje o návrzích, o tom, zda jsou realizovatelné, poslouchá názory ostatních, klade doplňující otázky 
  • hlasuje o návrzích 
  • vlastními slovy vyjádří, který návrh byl schválen, a zdůvodní proč 
  • zhodnotí své vlastní zapojení do rozhodování a pojmenuje, co bylo snadné, co bylo obtížné 
  • vlastními slovy vysvětlí, proč je přínosné zapojit se do spolurozhodování o společných aktivitách 

Očekávané výsledky učení