ve spolupráci s druhými plánuje, realizuje a vyhodnocuje aktivity, které podporují péči o wellbeing všech členů školní komunity

PTW-POW-000-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Osobnostní a sociální výchova , Výchova ke zdraví a bezpečí, Výchova k občanství

Očekávaný výsledek učení je zaměřen na dovednosti přispívat k naplňování potřeb všech členů komunity. Žák aktivně podporuje spolupráci při učení mezi sebou a spolužáky (a učiteli) napříč vzdělávacími oblastmi. Rozvíjí respektující vztahy v rámci školní komunity, svým chováním podporuje dobré vztahy ve fyzickém i digitálním vzdělávacím prostředí. Využívá a dále rozvíjí dovednosti vedení dialogu, naslouchání, respektující komunikace a poskytování podpory druhým ve škole i širší komunitě. 

Identifikuje společně s druhými rizika pro wellbeing členů školní komunity, podílí se na realizaci kroků k posílení vybraných oblastí wellbeingu, dokáže pomoci druhým.  

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • ve spolupráci s dalšími žáky navrhne a vyhodnotí účinnost opatření zaměřených na podporu wellbeingu své třídy
  • diskutuje různé způsoby řešení problémů ve vztazích s ostatním žáky a vyhodnotí jejich dopad na klima třídy/školy
  • ve spolupráci s dalšími žáky naplánuje, zrealizuje a zreflektuje aktivitu podporující kooperaci mladších a starších žáků školy
  • navrhne a vyzkouší, jak svým chováním a jednáním může podpořit wellbeing celé školní komunity (včetně pracovníků škol, spolupráce rodiny a školy)
  • rozpozná faktory ohrožující wellbeing aktérů vzdělávání ve škole a navrhne opatření ke snížení rizik s nimi spojených
  • diskutuje ve skupině doporučený postup vyhledání pomoci v různých náročných situacích spojených se vzděláváním nebo vztahy s aktéry vzdělávání dané školy 

Očekávané výsledky učení