ve spolupráci s druhými navrhuje a zkouší realizovat vybrané aktivity, které podporují péči o wellbeing všech členů školní komunity

PTW-POW-000-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Osobnostní a sociální výchova a Člověk a jeho svět.

Očekávaný výsledek učení je zaměřen na žákovo spoluvytváření vzdělávacího prostředí přispívajícího k naplňování potřeb všech členů školní komunity. Žák aktivně podporuje spolupráci při učení mezi sebou a spolužáky a učiteli napříč vzdělávacími oblastmi. Rozvíjí respektující vztahy, svým chováním podporuje dobré vztahy ve fyzickém i digitálním vzdělávacím prostředí. Využívá a dále rozvíjí dovednosti vedení dialogu, naslouchání, respektující komunikace a poskytování podpory druhým ve škole i širší komunitě.

Ve spolupráci s druhými zkouší navrhnout a realizovat kroky k posílení vybraných oblastí wellbeingu ve třídě a širší školní komunitě.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • wellbeingu (fyzické, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní) a navrhne vhodné způsoby, které přispívají k jejich naplnění (co může udělat žák sám a jak mu mohou pomoci ostatní)
  • navrhne a vyzkouší realizaci opatření podporujících wellbeing žáků své třídy
  • navrhne opatření přispívající k wellbeingu všech členů školní komunity, včetně pracovníků školy a na základě diskuze s pracovníky školy zhodnotí jejich proveditelnost
  • navrhne a vyzkouší aktivitu podporující týmovou spolupráci žáků prvního a druhého stupně
  • diskutuje možnosti podpory digitálního wellbeingu ve školním i mimoškolním prostředí (např. vhodné postupy bezpečné komunikace v digitálním prostředí)
  • v běžných komunikačních situacích aplikuje zásady respektující komunikace s ostatními žáky a pracovníky školy

Očekávané výsledky učení