efektivně přispívá k úspěšné týmové spolupráci

KPP-KPP-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • zadávám pravidelně náměty projektové výuky nebo jiný úkol, kde žáci budou pracovat v párech, skupinově, v týmu  
 • vytvářím různorodé pracovní skupiny, aby se žáci učili spolupracovat s jinými lidmi pomáhám žákům nastavit role, nabízím možnost výběru rolí 
 • posiluji pocit individuální a kolektivní zodpovědnosti tím, že zadávám skupině dílčí úkoly (podporuji rozdělování úkolů a dbám na to, aby každý z členů skupiny plnil své povinnosti a zapojil se do společné práce) 
 • užívám různé komunikační strategie, tážu se, kladu doplňující otázky shrnuji názor 
 • diskutuji s žáky, co bylo přínosné pro splnění úkolu a co bude nutno ještě zlepšit 
 • nastavuji s žáky pravidla komunikace při spolupráci (vizualizace pravidel - skupinová práce) 
 • podporuji sdílené znalosti a vzájemné učení se jeden od druhého - vrstevnické učení 
 • jsem připravený pomoci, poradit, poskytnout zdroje, pokud je budou žáci potřebovat v průběhu činností 
 • v případě potřeby zastavím skupinovou práci a žákům pojmenuji to, čeho jsem si všiml/a - zařazuji také průběžný prostor pro reflexi žáků 
 • sleduji, aby každý dostal příležitost přispívat do týmové spolupráce podle svých možností 
 • poskytuji žákům různé úkoly a aktivity k rozvoji jejich individuálních dovedností a schopností, které mohou přinášet do skupiny  
 • zařazuji do výuky centra aktivit a aktivity k rozvoji kooperativního učení 
 • podporuji společné rozhodování a řešení problémů  
 • podporuji mentorství mezi žáky, kde si žáci pomáhají navzájem a umožňují porozumět různým rolím a úkolům 
 • zapojuji žáky do procesu plánování a rozhodování ohledně skupinových aktivit a projektů (žáci se cítí více zapojeni a mají větší zájem na dosažení společného cíle) 
 • pomáhám žákům ve skupině rozdělit úkoly a povinnosti tak, aby každý člen měl jasně definovanou roli a odpovědnost (přispívám k efektivnímu fungování pracovních týmů i celé třídy) 
 • vedu žáky k reflexi a sebehodnocení zkušeností ve skupině a pomáhám jim pojmenovat, které role jim vyhovují nejvíce a proč 
 • společně s kolegy jdeme příkladem žákům ke vzájemné spolupráci, empatii a respektu k názorům druhých 
 • pokud jsem v roli třídního učitele či učitelky, pracuji se třídou jako s týmem a usiluji o rozvoj kvalitních vztahů ve třídě. Vedu cílené třídnické hodiny/aktivity se zaměřením mj. na body uvedené výše 
 • vytvářím podmínky pro efektivní spolupráci (naslouchám názorům, vyjadřuji svůj názor s respektem, vytvářím přátelské, bezpečné a otevřené prostředí, poskytuji zpětnou vazbu k práci týmu, přijímám zpětnou vazbu od žáků - podporuji práci s chybou, podporuji pozitivní vztahy) 

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: role ve skupině/role v týmu 

 • uvede, která role v týmu je pro něj nejpřijatelnější 
 • plní různé role, na základě zkušeností odůvodňuje v týmu, v které roli může být pro tým nejvíce prospěšný 
 • zkouší si i vedení týmu a vyjádří, jak se v této roli cítí 
 • podílí se na určení a plnění společných cílů 

komponenta: odpovědnost za společný výsledek 

 • konstruktivně hodnotí činnost svou a jiných, vyhodnotí silné stránky členů týmů 
 • přichází s vlastními nápady pro zvýšení efektivity práce skupiny 
 • hodnotí práci týmu v součinnosti s ostatními členy skupiny 
 • podporuje ostatní členy týmu (motivace, inspirace) 
 • uvede příklady, na nichž ilustruje, že každý člen týmu je důležitý pro společný výsledek 

komponenta: respekt k názorům druhých 

 • neodsuzuje názory které se liší od jeho vlastních 
 • komunikuje zdvořile, uplatňuje základní pravidla slušného chování 
 • hledá společné body, kde je možné dosáhnout shody 
 • přijímá pohledy dalších členů skupiny, týmu na určitou problematiku, uvědomuje si přínos náhledu na věc z více úhlů pohledu  
 • srovná práci skupiny, ve které jsou členové ochotni dělat kompromisy a skupiny, kde kompromisy nefungují 

Očekávané výsledky učení