zapojuje se do rozhovoru nebo diskuse týkající se osvojovaných témat

JJK-CJA-003-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Žák přispívá k rozhovoru tím, že vyjadřuje své názory, zkušenosti a postoje k danému tématu, položí dotazy nebo odpoví na otázky ostatních účastníků.

Schopnost zapojit se do rozhovoru nebo diskuse je klíčová pro rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce. Zapojení do rozhovoru žákovi umožňuje aktivně cvičit slovní zásobu a gramatiku a aplikovat je v kontextu běžných rozhovorů. 

Výstup zajišťuje schopnost efektivní komunikace v reálných a praktických situacích a koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, část 3.3 Interaction.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zapojuje se do simulací a skupinových her, které podporují aktivní diskuse a rozhovory týkající se osvojovaných témat
  • osvojuje a upevňuje si nové jazykové prostředky v reálných situacích, které simulují komunikaci 
  • aktivně se účastní diskusí a rozhovorů, které se zaměřují na použití nových jazykových prostředků
  • zapojuje se do komunikativních aktivit zaměřených na zlepšení plynulosti a přesnosti v mluveném projevu
  • zapojuje se do komunikativních aktivit se zvyšující se náročností směřujících k dosažení cílové jazykové úrovně

Očekávané výsledky učení