zapojí se do jednoduchých rozhovorů týkajících se osvojených témat

JJK-CJA-003-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojených témat, pokud jsou vysloveny pomalu a zřetelně, a podobné otázky pokládá. Aktivně se účastní jednoduchého rozhovoru o známých tématech.

Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERR pro žáky mladšího školního věku, část Interaction Activities / Spoken Interaction.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pozdraví, reaguje na jednoduché otázky, rozloučí se
  • poskytne základní informace z okruhu osvojených témat
  • vede krátký rozhovor se spolužáky o probíraných tématech
  • vyjádří velmi jednoduše svůj názor

Očekávané výsledky učení