požádá ústně i písemně o pomoc, radu nebo instrukci a na podobné požadavky reaguje

JJK-CJA-003-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Žák formuluje ústně i písemně žádost o pomoc, radu nebo instrukci ve věcech týkajících se osvojovaných témat. Současně je schopný adekvátně reagovat na podobné žádosti od ostatních. Žák aktivně komunikuje i v digitálním prostředí, například napíše komentář na blog, diskusní fórum nebo jinou online platformu. Tato dovednost zahrnuje schopnost vyjadřovat myšlenky v písemné podobě a vhodně reagovat na názory ostatních.

Dovednost požádat o pomoc nebo instrukci a vhodně na podobné žádosti reagovat je důležitou komunikační dovedností. Umožňuje aktivní zapojení do situace, která vyžaduje spolupráci a sdílení informací k vyřešení určitého problému. Tento výstup koresponduje s očekávanými výstupy pro úroveň A2 podle SERRJ, zejména v části 3.3 Interaction.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se s vhodnými frázemi a slovní zásobou pro žádosti o pomoc, radu nebo instrukce 
  • v rámci různých aktivit požádá o pomoc, radu či instrukce v různých situacích, jako jsou úkoly, hledání informací a konverzace s ostatními
  • napíše krátké komentáře a reakce na příspěvky jiných uživatelů
  • komunikuje v online prostředí prostřednictvím různých aktivit a scénářů
  • využívá různé příležitosti pro rozvoj dovedností komunikace v online prostředí prostřednictvím různých aktivit a scénářů
  • v online komunikaci se vyjadřuje jasně, respektuje názory ostatních a přispívá ke konstruktivní diskusi online

Očekávané výsledky učení