podílí se na spolupráci ve skupině

KPP-KPP-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • zadávám pravidelně náměty projektové výuky nebo jiný úkol, kde žáci budou pracovat v párech, skupinově, v týmu  
 • vytvářím různorodé pracovní skupiny, aby se žáci učili spolupracovat s jinými lidmi pomáhám žákům nastavit role, nabízím možnost výběru rolí 
 • posiluji pocit individuální a kolektivní zodpovědnosti tím, že zadávám skupině dílčí úkoly (podporuji rozdělování úkolů a dbám na to, aby každý z členů skupiny plnil své povinnosti a zapojil se do společné práce) 
 • užívám různé komunikační strategie (tážu se, kladu doplňující otázky shrnuji názor) 
 • diskutuji s žáky, co bylo přínosné pro splnění úkolu a co bude nutno ještě zlepšit 
 • nastavuji s žáky pravidla komunikace při spolupráci (vizualizace pravidel - skupinová práce) 
 • podporuji sdílené znalosti a vzájemné učení - vrstevnické učení 
 • jsem připravený pomoci, poradit, poskytnout zdroje, pokud je budou žáci potřebovat v průběhu činností 
 • v případě potřeby zastavím skupinovou práci a žákům pojmenuji to, čeho jsem si všiml/a - zařazuji také průběžný prostor pro reflexi žáků 
 • sleduji, aby každý dostal příležitost přispívat do týmové spolupráce podle svých možností 
 • poskytuji žákům různé úkoly a aktivity k rozvoji jejich individuálních dovedností a schopností, které mohou přinášet do skupiny  
 • zařazuji do výuky centra aktivit a aktivity k rozvoji kooperativního učení 
 • pomáhám žákům ve skupině rozdělit úkoly a povinnosti tak, aby každý člen měl jasně definovanou roli a odpovědnost (přispívám k efektivnímu fungování pracovních týmů i celé třídy) 
 • vedu žáky k reflexi a sebehodnocení zkušeností ve skupině a pomáhám jim pojmenovat, které role jim vyhovují nejvíce a proč 
 • společně s kolegy jdeme příkladem žákům ve vzájemné spolupráci, empatii a respektu k názorům druhých 
 • pokud jsem v roli třídního učitele či učitelky, pracuji se třídou jako s týmem a usiluji o rozvoj kvalitních vztahů ve třídě. Vedu cílené třídnické hodiny/aktivity se zaměřením mj. na body uvedené výše 

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: role ve skupině/role v týmu 

 • prakticky si zkouší různé role ve skupině (v týmu) 
 • pojmenuje, která role ve skupině je mu příjemná 
 • plní aktivně své úkoly v rámci skupiny 
 • rozumí tomu, že každý může být prospěšný v tom, v čem je dobrý 
 • dokáže rozpoznat, pokud mu nějaká role nevyhovuje a za pomoci dospělého, případně celé skupiny nachází náhradní řešení 

komponenta: odpovědnost za společný výsledek 

 • snaží se být pro skupinu prospěšným členem 
 • dokáže se na pravidlech společně domluvit 
 • respektuje pravidla ve skupině (neruší) 
 • v případě potřeby požádá o pomoc, nebo ji nabídne druhým 
 • spolupracuje s učitelem a skupinou při rozdělení úkolů, povinnosti a zodpovědností 
 • hodnotí práci skupiny (svůj přínos pro dosažení cílů a plnění úkolů) 
 • rozpozná, díky zkušenostem, proč práce skupinky nedaří 
 • přemýšlí nad jinou možností, jak pomoci práci týmu, nežli jen plnění úkolů (motivace, inspirace) 

komponenta: respekt k názorům druhých 

 • navrhne možnost kombinace více nápadů, je ochotný dělat kompromisy 
 • seznamuje se s pohledy dalších členů skupiny, týmu 
 • komunikuje zdvořile 
 • naslouchá názorům členů skupiny bez předsudků 

Očekávané výsledky učení