uvede příklady hudebních, divadelních, tanečních projevů, kulturní tradice, kulturní instituce vztahující se k těmto druhům umění ve svém nejbližším okolí, lokalitě či regionu

UAK-HTD-003-ZV5-008
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se seznamuje s projevy performativních druhů umělecké tvorby ve svém nejbližším okolí, regionu. S dopomocí a na základě učitelova impulzu se seznamuje s uměleckými aktivitami a kulturními institucemi, kde s nimi může přijít do kontaktu. Uvede příklady projevů umělecké tvorby nebo uměleckých děl ve svém okolí a stručně popíše jejich význam pro život v dané lokalitě i pro sebe samotného. Učitel podporuje u žáků vnímání kulturní diverzity v regionu, věnuje pozornost i uměleckým a kulturním projevům menšinových kultur, etnik, komunit. Pomáhá vytvářet vztah žáka k místu, kde žije, uměleckým a kulturním hodnotám, které má ve svém okolí.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se s různými a druhově pestrými projevy performativní umělecké tvorby ve svém nejbližším okolí, lokalitě, regionu a vyhledává je
  • uvede příklady umělecké tvorby a děl performativních druhů umění ve svém okolí 
  • seznamuje se s významnými kulturními institucemi a tradicemi ve svém okolí, lokalitě, regionu, které jsou s takovouto tvorbou a její prezentací spojené
  • stručně popíše význam vybraných kulturních institucí a kulturních tradic ve svém okolí, regionu pro život v dané lokalitě i pro sebe samotného 
  • setkává se s různými podobami performativních uměleckých a kulturních projevů spjatých s jinou kulturou, zemí, etnikem, komunitou, vnímá a oceňuje uměleckou a kulturní pestrost a bohatost 
  • díky setkání s projevy umění a kultury jiných etnik, národů, skupin a komunit si uvědomuje a oceňuje pestrost uměleckých a kulturních projevů v naší zemi i jinde a možnosti jejich vzájemné komunikace, obohacování, inspirace
  • získané poznatky o dané tradici využije při vlastní tvorbě a přípravě vlastní interpretace

Očekávané výsledky učení