má základní povědomí o kultuře a umění a o kulturním dění ve svém okolí

KKT-UTV-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • pravidelně vedu diskuse o různých kulturních tématech, jako jsou tradiční svátky, kulturní události v okolí nebo regionální umělci, díky těmto diskusím se žáci seznamují s různorodostí kulturního dění
 • poskytuji prostor žákům, aby popsali a zhodnotili i kulturní a umělecké akce, kterých se zúčastnili mimo školu a diskutuji o tom s nimi
 • vyhledávám a s žáky navštěvuji místní kulturní instituce, které nabízejí k zážitkům z uměleckého díla i doprovodné programy pro školy, jako jsou knihovny, galerie, divadla, kina nebo umělecké skupiny, abych umožnil žákům přímý kontakt s profesionálními umělci a kulturními pracovníky
 • organizuji výlety do místních muzeí, galerií, divadel, kin, knihoven nebo historických památek, během těchto exkurzí si žáci prohlížejí umělecká díla, učí se o historii a kultuře regionu.
 • o návštěvách kulturních institucí, návštěvách uměleckých skupin a umělců a kulturních pracovníků ve škole vedu portfolio - v papírové podobě nebo v dokumentu sdíleném s rodiči žáků.
 • diskutuji s žáky o tom, jak digitální media ovlivňují dostupnost a úroveň kultury a umění

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

Komponenta: znalost kultury a umění

 • popíše kulturní a umělecké projevy, se kterými se setkal a to i v různých obdobích a v různých částech světa
 • na základě svého přímého kontaktu s uměleckým dílem, si vyhledá další informace o uměleckém díle a jeho autorovi
 • popíše různé umělecké formy (výtvarné umění, literatura, hudba, tanec, divadlo, film atd) 
 • na základě svého prožitku z přímého kontaktu s uměním sdělí, jaké umělecké formy jsou mu blízké a proč jim dává přednost 

Komponenta: orientace v místní kultuře a umění

 • uvede důležitá fakta o historii svého regionu, včetně významných událostí, osobností a tradic, které formují místní kulturu 
 • uvede příklady uměleckých děl a kulturních událostí ve svém okolí 
 • zformuluje důvod, proč by lidé měli navštěvovat některé místní kulturní instituce, jako jsou muzea, galerie, divadla, kina knihovny, historické památky 
 • sdělí v čem pro sebe spatřuje přínos účasti na  místních kulturních a uměleckých akcích a projektech

Očekávané výsledky učení