rozpozná, zda se jedná o počin/projev výtvarného umění, architektury, a popíše, co ho na díle zaujalo

UAK-VFV-002-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

V procesu učení je kladen důraz na vnímání díla v autentickém prostředí, kterým může být galerie, muzeum či veřejný prostor. Takový způsob vnímání přináší mnohem hlubší prožitek, než který poskytne reprodukce. Důležité je to, aby žáci vnímali šíři výtvarného umění a dokázali si na základě vlastní zkušenosti vybavit příklady, které ho reprezentují, a k těmto příkladům přiřadit instituce, které o daná díla pečují. 

Základní orientace v šíři umělecké vizuální produkce je potřebná pro prohlubování dovedností v oblasti recepce a reflexe. Vlastní zkušenost s dílem (rozumí se tím s originálem v jeho autentickém prostředí) je pak nenahraditelným momentem pro budování vztahu ke kulturně historickému dědictví. Zároveň je takový zážitek pro žáka lépe zapamatovatelný a je významnou motivací pro další učení.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • orientuje se v autentickém prostředí galerie, muzea, výstavní síně 
  • vyhledává si informace k výstavě, dovede položit otázku, která je pro vnímání díla pro něj důležitá 
  • odhaduje, zda jsou vystavená díla malby, kresby, grafiky 
  • vyhledá si ze zdrojů ukázku podobného díla nebo díla, které považuje za výrazně odlišné 
  • vnímá architekturu přímo v prostředí měst nebo krajiny, uvědomuje si, jak na něj jednotlivá architektonická díla působí
  • vyhledá příklady historických i současných architektonických objektů 

Očekávané výsledky učení