uvede příklady hudebních, divadelních, tanečních projevů, kulturní tradice, kulturní instituce vztahující se k těmto druhům umění ve svém nejbližším okolí, lokalitě či regionu

UAK-HTD-003-ZV5-008
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • ze zdrojů si vyhledá uměleckou tvorbu (tradici), která je spjatá s lokalitou, ve které žije 
  • uvede příklady kulturních institucí v blízkém okolí, regionu a uvede příklady aktivit, zážitků, s nimiž se může v těchto institucích setkat 
  • spolupracuje např. na projektu, který se zaměřuje na porovnání uměleckých projevů rozdílných kultur 
  • popíše podoby uměleckých a kulturních projevů spjatých s jinou kulturou 
  • v diskuzi pojmenovává přínos různých kulturních projevů v lokalitě ve které žije

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Náš folklór

 

1.část

Úvodní diskuse: 

Co jsou to lidové písně a tance a jak ovlivňují naši kulturu?

 

Příklady lidových písní 

Poslech a společné zpívání známých lidových písní charakteristických pro místní region.

Diskuse o textech písní a jejich významu v tradiční kultuře.

 

Příklady lidových tanců 

Demonstrační představení lidových tanců typických pro daný region.

Společná taneční aktivita, při které žáci vyzkouší základní kroky lidových tanců.

 

Příklady lidového divadla

Představení krátké lidové divadelní scénky nebo pohádky spojené s místními tradicemi.

Diskuse o charakteristických rysy lidového divadla a jeho významu pro společnost.

 

Kulturní tradice a instituce 

Seznámení s místními kulturními institucemi, které se zabývají zachováním a propagací lidového umění, jako jsou folklorní soubory, muzea nebo festivaly.

Diskuse o významu těchto institucí pro zachování kulturního dědictví regionu.

 

2.část 

Učitel předloží žákům krátký scénář -divadelní scénu, do které je zakomponován lidový tanec a lidová píseň. 

Žáci se rozdělí do tří skupin se zaměřením na hudbu, tanec a divadlo. Každá skupina pracuje na vlastním zadání – lidová píseň, tanec, krátká divadelní scéna. 

Žáci si vzájemně předvedou své výstupy a pokusí se je spojit do jednoho celku. Ten může být předveden jiné třídě. 

Závěrečná reflexe

Shrnutí toho, co jsme se dnes naučili o lidových písních, tancích a divadle naší lokality.

Diskuse o tom, jak mohou žáci přispět k zachování a propagaci místních kulturních tradic.

 

Popis ověřování z pohledu učitele: 

Učitel sleduje žáky při diskuzích a skupinové tvorbě. Všímá si i toho, ke 

Kterému druhu umění který žák přirozeně inklinuje.