zhodnotí význam přírody pro život člověka na základě vědeckých důkazů a s využitím konkrétních příkladů

CAP-PRI-002-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Význam přírody může být posuzován z utilitárního pohledu (užitečnost pro jedince nebo společnost), ale jde také o význam pro jedince a společnost z morálního a estetického hlediska. Význam přírody pro člověka zahrnuje využití zdrojů, ale také využívání přírodních procesů (tzv. ekosystémové služby), mezi něž patří např. úrodnost půdy, čištění vody, stabilizace klimatu. V tomto OVU se zaměřujeme zejména na ocenění významu přírodních procesů na základě důkazů, výpočtů apod. Konkrétní příklady žák nachází v okolí (vzrostlý strom nebo zelená střecha jako klimatizace; meandrující potok, kořenová čistírna – čištění vody apod.). Pro kvantifikaci ekosystémových služeb lze využít existující mobilní aplikace umožňující vyčíslit ochlazovací efekt a objem vody odpařené konkrétním stromem. Vědecké argumenty žák využívá i pro dokládání vlivu přírody na psychiku člověka (míru stresu, soustředění, agresivitu apod.).

Jedná se o aktuální výzvu současnosti, v souladu s hodnotovým rámcem, navazuje na průřezové téma Udržitelné prostředí.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • shrne na základě informačních zdrojů a vlastní zkušenosti zdroje a služby, které získává z přírody
  • vyhledá reálné příklady situací, kdy jsou zdroje nebo služby natolik vyčerpané, že je neposkytuje příroda, ale musí je plnit lidé (např. zhroucení opylovačů, úrodnosti půdy, čištění vody, klimatizace budov, ochlazování ulic ve městech)
  • na konkrétním příkladu přírodního prostředí ve svém okolí specifikuje, příp. kvantifikuje ekosystémové služby, které území nebo konkrétní jedinec (vzrostlý strom) lidem poskytuje, využívá k tomu dostupné aplikace (např. pro kvantifikaci množství odpařené vody a ochlazovacího efektu)
  • porovná tyto ekosystémové služby s potenciální situací, kdy by je už nemohly poskytovat přírodní procesy, a popíše ekonomické a společenské dopady
  • uvede příklady významu přírodního území v regionu jako inspirace pro umělecké vyjádření nebo jako místa pro relaxaci a shrne výsledky studií o vlivu přírody na psychiku lidí (emoce, stres, soustředění apod.)

Očekávané výsledky učení