vysvětlí význam pedosféry a litosféry jako zdroje obživy, surovin a životního prostředí organismů včetně člověka

CAP-CHE-002-ZV9-010
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

V dosažení vzdělávacího cíle, kde žák zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska udržitelnosti, se výuka opírá o různé metody. Průzkum životního cyklu produktů, diskuse o oběhu materiálů a praktické experimenty s recyklací poskytují žákům konkrétní pohled na udržitelnost. Studium případových studií a tvůrčí projekty umožňují hlouběji proniknout do tématu a navrhovat praktická řešení. Diskuze o etických a environmentálních aspektech podporují kritické myšlení žáků, kteří tak rozvíjejí schopnost hodnotit a porozumět významu udržitelného využívání surovin v širším kontextu.

 

 • vyhledává, třídí a kriticky posuzuje informace z různých zdrojů  
 • analyzuje text, navrhuje strukturu a třídí pojmy do skupin na základě společných vlastností 
 • identifikuje průmyslově významné suroviny, vyhledává informace o jejich rozmístění a dostupnosti jejich zdrojů na Zemi, využívá dostupných map a zdrojů informací 
 • na konkrétním případě těžby surovin v ČR a ve světě identifikuje rizika vzniklá pro životní prostředí, organismy a člověka 
 • na konkrétních příkladech rozliší prvotní a druhotné suroviny 
 • debatuje na témata spojená s odpadovým hospodářstvím, recyklací a trvale udržitelným rozvojem – vyhledává, jak je nakládáno v ČR s odpady a které suroviny se dnes již opakovaně využívají  
 • vyhledává zdroje inspirace, které popisují, jak lze některé běžně dostupné materiály využívat nekonvenčním způsobem (jiným, než původně zamýšleným) a realizuje konkrétní návrhy v praxi 
 • účastní se simulace setkání, kde je diskutována možnost obnovení/zastavení těžby – tvoří argumenty pro a proti  
 • identifikuje hlavní skupiny látek používaných k péči o rostliny ve své domácnosti, seznamuje se s jejich chemickým složením, funkcí a pravidly zacházení s nimi 
 • popíše funkce základních látek využívaných při pěstování rostlin a vytipuje rizika, která souvisí s užíváním pesticidů a hnojiv v zemědělství pro přirozené ekosystémy a jak ovlivňuje jejich výskyt v ekosystémech zdraví člověka 
 • vyhledává dostupná data o výskytu pesticidů v ekosystémech 
 • popíše, jaký má vliv nadměrné využívání hnojiv vliv na kvalitu vody v přirozených i umělých ekosystémech, mapuje konkrétní zdroje znečištění 

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis: