rozezná hodnoty, stereotypy a předsudky v mediálních sděleních, porovná je s hodnotami a postoji svého okolí a navrhne jak předcházet rizikům působení masových a síťových médií

PTS-ZSM-000-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • rozezná hodnotové soudy, stereotypy a předsudky obsažené v různých mediálních sděleních  
  • vyhodnotí v promluvách lidí ze svého okolí, jaké vykazují názory, postoje, stereotypy, a srovnává je s hodnotami, postoji a stereotypy prezentovanými v médiích, která tito lidé užívají 
  • navrhne způsoby, jak předcházet rizikům působení masových a síťových médií v různých situacích 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Způsob ověřování - pOHLED GENDERUI - KONZULTOVAT 

Zadání pro žáka 

Žáci obdrží dvě reklamy, ve kterých je vyobrazena žena, a dvě reklamy, ve kterých je vyobrazen muž . K tomu zároveň žáci dostanou pracovní list s otázkami, vztahujícími se k obsahu a formě reklam. Otázky budou zaměřeny na hledání možných stereotypů ve vnímání obrazu muže a ženy v reklamě. Žáci poté pracují ve skupinách. Otázky v pracovním listu např.: Liší se produkty, na které je reklama, v níž vystupuje žena/muž? V jakých sociálních rolích (rodič, zaměstnanec, sportovec atd.) vystupují v reklamě ženské a mužské postavy? 

Žáci zhlédnou vybrané ukázky například z filmu Ecce homo Homolka nebo Černý Petr (výběr filmu záleží na učiteli), poté může následovat reflexe ukázek z filmu frontální formou na základě otázek učitele. Reflexe ukázek z filmu může probíhat i pomocí pracovního listu pro každého žáka, i skupinovou prací. Příklady ukázek v pracovním listu: zamyslete se nad tím, jaké sociální role hrají jednotliví členové této rodiny a jaké jsou jejich vzájemné vztahy (kdo v nadřízené a kdo v podřízené roli)? Jak by podle vás měli vzájemné vztahy vypadat a proč? Myslíte si, že role muže a ženy, které jsou ukázány ve filmu, jsou typické i v současnosti? Změnili byste něco na těchto vzájemných vztazích a rolích?  

 

Způsob ověřování 

Učitel po zhlédnutí reklam nebo ukázek z filmu zadává otázky, případně nechá vyplnit pracovní list, poté komentuje a hodnotí jednotlivé odpovědi. Jelikož se jedná o výchovnou hodinu zaměřenou na postoje a hodnoty, je zde důležitá role učitele a jeho hodnocení a komentování názorů ze strany žáků.