na základě pozorování a společných diskusí analyzuje shody a rozdíly ve vývoji a životních projevech mezi člověkem a ostatními živočichy

CAP-PRI-004-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

OVU zahrnuje porovnání ontogeneze u člověka a jiných živočichů. Zaměřuje se na přechodové rituály v životě člověka, pubertu jako významné období. Díky porovnání chování a prožívání člověka a jiných živočichů vede k diskusím o etické stránce využívání živočichů lidmi.

Reflexe postavení člověka a jeho odpovědnosti je aktuální výzvou současnosti.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše situace (společné oslavy, péče o životní prostředí, péče o raněné a nemocné) na základě zkušenosti, fotografie, filmu a klade otázky ke shodám a rozdílům v chování, znacích a vývoji člověka a ostatních živočichů
  • porovná člověka s nejbližšími příbuznými (lidoopi)
  • porovná člověka s dalšími skupinami živočichů (sociální hmyz, stavba hnízd, komunikace, emoce…)
  • zapojí se do společné diskuse s cílem sestavení souboru vlastností (charakteristik) člověka a společných vlastností lidí a dalších živočichů
  • diskutuje o etické stránce využívání živočichů lidmi (velkochovy, pokusy apod.)

Očekávané výsledky učení