vyhodnotí, jaké dopady má jeho chování na udržitelný život, a navrhne, v jakých oblastech by mohl dosáhnout zlepšení situace

PTP-UDR-000-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Člověk a jeho svět.

Dosažení očekávaného výsledku učení umožní žákovi vyhodnocovat dopady jeho vlastního chování na udržitelný život. Předpokládá se samostatná práce žáka, ve které za pomocí dodaných podnětů zkoumá z různých oblastí (např. spotřeba vody, energie, nakupování, cestování atd.) fungování své domácnosti (či prostředí, ve kterém žije), sdílí s ostatními svoje výsledky a navrhuje změnu.

Šetrné chování žáka na osobní rovině je předpokladem jeho ochoty rozsáhleji se zapojovat do ochrany životního prostředí a posilování udržitelnosti v budoucnosti. Řada situací, které žák doma zažívá, může vycházet z konkrétních podmínek a nemusí mít jednoduché řešení. Stejné opatření může mít jiný dopad, pokud se aplikuje v jiném prostředí (např. zateplení oken zpravidla přináší významné snížení spotřeby energie, jindy ale může být vhodnější investovat svoje úsilí do jiného opatření). Je proto důležité, aby se žák učil o možnostech úspor uvažovat v rámci konkrétních podmínek a teprve na základě jejich posouzení navrhoval realistická a smysluplná opatření. 

Očekávaný výsledek učení je dovednostně orientovaný a předpokládá, že si žáci prohloubí schopnost aplikovat to, co se už naučili.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • posuzuje, jak jeho chování a fungování jeho domácnosti ovlivňuje životní prostředí a udržitelnost
  • na konkrétních příkladech ukazuje různé možnosti řešení i případné problémy, které s daným opatřením souvisí
  • porovnává a vyhodnocuje účinnost a dosažitelnost jednotlivých typů opatření pro snížení svých negativních dopadů na životní prostředí a udržitelnost
  • využívá osvojené poznatky a dovednosti v samostatné práci, ve které navrhne plán realistického opatření na zlepšení situace

Očekávané výsledky učení