interpretuje a vytváří různě graficky prezentovaná data

MJA-MAT-004-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • získává a eviduje data k řešení problému 
  • interpretuje data zobrazená Vennovými diagramy, výsečovými, spojnicovými, bodovými a sloupcovými grafy   
  • volí k prezentaci dat vhodný způsob zobrazení (Vennovy diagramy, výsečové, spojnicové, bodové nebo sloupcové grafy)   
  • popíše a využije vztahy mezi různými typy zobrazení dat

Očekávané výsledky učení