rozpozná geometrické útvary a využívá jejich vlastnosti k řešení problémů

MJA-MAT-003-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • klasifikuje dvojrozměrné útvary a tělesa podle jejich určujících vlastností 
 • rozpozná a pojmenuje typy n-úhelníků  
 • rozpozná a pojmenuje části kruhu (poloměr, průměr, střed) 
 • rozpozná tělesa (hranol, válec, jehlan, kužel a kouli) 
 • určí a odhadne velikost úhlu 
 • řeší problémy zahrnující součet úhlů a jejich velikostí 
 • řeší problémy zahrnující výpočet velikosti úhlů tvořených různoběžkami nebo rovnoběžkami protnutými přímkou   
 • rozpozná dvojice shodných dvojrozměrných útvarů (v osové a středové souměrnosti, v posunutí, v otočení) a určí typ zobrazení   
 • načrtne obrazy dvojrozměrných útvarů v osové a středové souměrnosti, v posunutí a v otočení 
 • využívá kartézskou soustavu souřadnic k popisu a znázornění geometrických útvarů 

Očekávané výsledky učení