řeší problémy se zlomky v kontextu reálných situací

MJA-MAT-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • určí ekvivalentní zlomky  
  • porovnává zlomky 
  • zapíše nepravý zlomek pomocí smíšeného čísla a naopak   
  • sčítá a odčítá zlomky a smíšená čísla  
  • násobí a dělí zlomky  
  • řeší úlohy se zlomky  

Očekávané výsledky učení