modeluje a používá zlomky v praktických situacích

MJA-MAT-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • rozděluje spravedlivě různé celky na stejné části (např. rozděluje koláč, tyč, čokoládu, lentilky, mince) 
 • pojmenuje části spravedlivého dělení 
 • modeluje slovně vyjádřený kmenový zlomek (polovina, třetina, čtvrtina…) 
 • porovná kmenové zlomky vyjádřené slovně nebo modelem 
 • řeší jednoduché slovní úlohy s kmenovými zlomky vyjádřenými slovně a využívá k tomu vhodné modely 
 • zapíše kmenový zlomek pomocí čísel  
 • modeluje a pojmenuje části celku nekmenovými zlomky  
 • zapíše nekmenový zlomek pomocí čísel  
 • porovná nekmenové zlomky vyjádřené modelem, slovně nebo číselně   
 • řeší jednoduché slovní úlohy se zlomky 

Očekávané výsledky učení