napíše krátký jednoduchý text týkající se osvojovaných témat

JJK-CJA-002-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Podle zadání napíše text na dané téma, respektuje rozsah, formát, téma, případně zadaná klíčová slova. Schopnost psát krátké a jednoduché texty je klíčovou dovedností v procesu učení jazyka. Na úrovni A2 umožňuje žákovi začít vyjadřovat své myšlenky a názory v cizím jazyce a rozvíjet svou komunikační dovednost. Psaní krátkých textů mu umožňuje praktikovat slovní zásobu a gramatiku, které se učil, a aplikovat je v reálných situacích. Je tím podporována schopnost žáka formulovat nápady a organizovat své myšlenky. 

Schopnost písemně se vyjádřit patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ, část Production Activities / Written Production, str. 34–36.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • osvojuje si psanou podobu slovní zásoby a gramatických struktur pro konkrétní téma
  • postupně si osvojuje jazykové prostředky prostřednictvím řízených aktivit (např. doplňování vynechaných slov do souvislého textu)
  • seznamuje se s formální a obsahovou strukturou různých typů textů (cvičení na identifikaci formálních a obsahových prvků, např. očíslování částí textu v logickém pořadí)
  • tvoří krátké souvislé psané texty (v rámci skupinové, párové i samostatné aktivity)
  • postupně zvyšuje přesnost i komplexnost svého jazykového projevu prostřednictvím sebehodnocení a průběžné zpětné vazby

 

Očekávané výsledky učení