využívá k řešení problému desetinná čísla, procenta, mocniny a odmocniny v kontextu reálných situací

MJA-MAT-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • zapisuje množství pomocí desetinných čísel   
 • porovnává desetinná čísla   
 • zaokrouhluje desetinná čísla   
 • převádí desetinná čísla na zlomek a naopak   
 • porovnává desetinná čísla a zlomky   
 • sčítá a odčítá desetinná čísla   
 • násobí a dělí desetinná čísla celými čísly a desetinnými čísly   
 • určí druhou a třetí mocninu a druhou odmocninu celého čísla   
 • užívá zápis čísel s exponenty/mocninami (užívá zápis čísel pomocí mocnin deseti)   
 • sčítá, odčítá, násobí a dělí čísla s exponenty/mocninami   

Očekávané výsledky učení