představí své záměry a plány a hovoří o nich

JJK-CJA-003-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Žák mluví o své blízké i vzdálené budoucnosti, zapojuje se do rozhovoru. Žák sdělí své úmysly, budoucí plány nebo cíle a popíše je v rámci svých možností a zkušeností. Umí vyjádřit své zájmy, preference a očekávání a diskutovat o nich s ostatními.

Schopnost prezentovat a hovořit o svých záměrech a plánech je důležitá pro komunikaci v různých situacích a prostředích. Na úrovni A2 žák začíná aktivněji vyjadřovat své myšlenky a záměry v cizím jazyce a potřebuje schopnost sdělit své plány a očekávání. 

Schopnost ústně se vyjádřit patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, část Production Activities / Spoken Production.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • osvojuje si jazykové prostředky pro vyjádření budoucnosti
  • používá základní struktury pro vyjádření budoucnosti (futurum prosté, futurum složené, přítomný čas s budoucím významem)
  • tvoří příklady situací rozlišujících plány od okamžitých rozhodnutí a zdůvodní použití různých forem vyjádření budoucnosti
  • zapojuje se do role-play scénářů podporujících aplikaci různých struktur vyjádření budoucnosti v reálných situacích
  • vysvětlí rozdíly struktur mezi plánovanou budoucností a okamžitými rozhodnutími
  • tvoří věty a krátké texty, v nichž představí své plány a záměry do budoucnosti s důrazem na správné použití jazykových struktur podle dané situace
  • prezentuje své plány ústně (dialogy, monology) a cvičení zaměřené na komunikaci

Očekávané výsledky učení