napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení z okruhu osvojených témat

JJK-DCJ-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vytvoří jednoduchý text na známé téma.

Žák dokáže z již osvojených jazykových prostředků zvolit nejvhodnější s ohledem na řešení konkrétní komunikační situace. Při produkci žák dokáže respektovat nejen jazyková, ale také kulturní specifika dané jazykové oblasti.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • doplní chybějící písmena nebo slova do textu
  • doplní chybějící informace do formuláře, dotazníku
  • napíše krátký text, např. nákupní seznam
  • jednoduše písemně popíše např. člověka, svou rodinu, své záliby, kamarády, známá místa
  • vyhledá neznámé slovo ve slovníku

Očekávané výsledky učení