vyjádří ústně i písemně pozvání, návrh, omluvu, žádost, poděkování, názor

JJK-DCJ-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Žák volí vhodné jazykové prostředky pro vyjádření pozvání, návrhu, omluvy, žádosti, poděkování či názoru.

Každý žák se může dostat do situace, v níž bude potřebovat vyjádřit některou ze základních intencí. Jedná se o jednoduché fráze, které mají většinou formální a ustálenou podobu. Schopnost použití základních zdvořilostních frází v různých cizích jazycích usnadní žákům dorozumění se v různých zemích. Projev byť jen elementární znalosti jazyka komunikačního partnera může významně usnadnit další komunikaci, která může probíhat v jiném jazyce (mluvčí ovšem již prokázal vstřícnost a respekt).

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s formální a obsahovou strukturou různých typů mluvených/psaných textů
  • seznámí se s konkrétními jazykovými prostředky (fráze pro pozvání, návrh, omluvu, žádost, poděkování, názor, apod.)
  • postupně nacvičuje použití vhodných frází
  • vhodně reaguje v různých výše zmíněných situacích

Očekávané výsledky učení