odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat, pokud jsou vysloveny pomalu a zřetelně, a podobné otázky pokládá

JJK-DCJ-003-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojených témat, pokud jsou vysloveny pomalu a zřetelně, a podobné otázky pokládá. Aktivně se zapojí do jednoduchého rozhovoru o známých tématech.

Schopnost ústně se vyjádřit patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, část Production Activities / Spoken Production.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s intonací a nacvičuje ji s ohledem na typ otázky
  • vytváří otázky ke známým informacím (např. k textu, který žák četl nebo vyslechl)
  • reaguje na jednoduché otázky
  • vede krátký rozhovor se spolužáky o probíraných tématech

Očekávané výsledky učení